Projektowanie oświetlenia ulicznego:

 • projekt budowlany;
 • projekt wykonawczy;
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
 • kosztorysy inwestorskie;
 • przedmiary robót;
 • zestawienie użytych znaków towarowych z podaniem wymaganych parametrów technicznych dla wskazanych pozycji w celu umożliwienie złożenia oferty równoważnej przez wykonawcę robót budowlanych;
 • wykonanie wszelkich opracowań oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód, pozwoleń i decyzji umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę jeśli będzie to wymagane lub złożenia skutecznego wniosku zgłoszenia wykonania robót budowlanych;
 • projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.


Projektowanie:

 • budowa i modernizacje układów pomiarowych (w tym ich dostosowanie do zasad wolnego rynku TPA);
 • budowa stacji transformatorowych;
 • budowa linii kablowych i przyłączy.
Nasi Partnerzy
Copyright (c) Elektro-Efekt. Wszelkie prawa zastrzeżone.